6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile yasal zorunluluk gereği aşağıda yer alan aydınlatma metni siz değerli ziyaretçilerimizin bilgisine sunulmaktadır. Web sitemizi ziyaret etmekle birlikte kişisel verilerinizin işlenmesine açık onay vermiş olduğunuz hususunu hatırlatmak isteriz.

I- VERİ SORUMLUSU: Meşale Grup Yapı Ticaret A.Ş.

II- KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen kapsamda ve bunun yanı sıra hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için otomatik olan veya olmayan yollarla ve ayrıca temel hak ve özgürlüklerin korunması esası çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddeleri’ne uygun olarak, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi şekillerde gerçekleştirilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı; tarafımızca sunulan hizmet bilgisinin kişisel verisi işlenen ilgili kişiye ulaştırılması ile ilgili kişinin söz konusu hizmetten faydalanmasının sağlanması, tarafımızca sunulan hizmetin geliştirilmesi, kişi ve kurumlara özel pazarlama faaliyetlerinin planlanması, müşteri memnuniyeti ile ilgili araştırma süreçlerinin yürütülmesi, kişi ve kurumların ihtiyaç analizinin yapılabilmesi, kişi ve kurumlara çeşitli avantajlar sağlamak ve bu avantajların kendilerine bildirilebilmesini teminen pazarlama, satış, iletişim ve reklam uygulamaları için bilgi toplamak, kurum içi iş stratejimizin planlanması ile adli ve idari mercilere karşı bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilebilmesidir.

III- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri’ne uygun olarak ve sunduğumuz hizmetin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile ve fakat bu amaçla sınırlı olmamak kaydı ile aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve kurumlar ise; yurtiçi ve yurtdışında bulunan ve şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız kişi ve kurumlar, şirketimizin mevcut ve ilerideki iştirakleri, ortakları ve şirketleri, alt yüklenicileri, çözüm ortakları, tedarikçileri ile bunların belirleyeceği 3.kişiler ve kuruluşlara ve resmi merciler ile kamu kurumlarıdır. 

IV- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; kanundan ve sözleşmeden doğan yasal sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi ve sunduğumuz hizmetin sağlanabilmesi amacıyla web sitesi, web sitesinde yer alan sözleşmeler, web sitesinde yer alan insan kaynakları başvuru formu, iletişim formu, vb formlar, tarafınızca sosyal medya kanalları ve arama motorları üzerinden doldurulan formlar, sosyal medya hesapları (facebook, twitter, youtube, linkedin, instagram, vb.), elektronik postalar, dijital pazarlama kanalları ve çerezler gibi sözlü, yazılı ve elektronik ortamda sözlü ve yazılı olarak toplanabilir.

V- İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi, Kanun’un 13.maddesi kapsamında yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle bize “Erzurum Mahallesi Geçit Sokak No:2/A Çankaya Ankara Türkiye” veya info@ankaerkekyurdu.com adreslerinden kimlik bilgileriniz ile talebinizi açıkça belirtmek suretiyle iletebilirsiniz.

Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak; işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.